Skip to main content Skip to main menu Skip to search

 

CONTRACT
de vînzare cumpărare
cu amănuntul
(contract de adeziune)

or. Chișinău                                                                                                                                                                                                            

Aprobat de Directorul general
SRL ”Oriflame International”
Tatiana Mereuță

 

                     Prin prezentul contract, SRL ”Oriflame International”, în continuare denumită ”Vînzător” , în persoana Directoarea interimară interimară Tatiana Mereuță, care acționează în baza Statutului, se obligă să vîndă produsele specificate în cataloagele Vînzătorului pentru orice persoane fizice care au obținut un număr de înregistrare și au aderat necondiționat la prezentul contract, în conformitate cu Legea cu privire la protecția consumatorilor și Legea privind clauzele abuzive în contractele încheiate cu consumatorii.

1. Termeni și Definiții:

Vînzător - SRL ”Oriflame International”, înregistrată în conformitate cu legislația Republicii Moldova, codul fiscal 1002600014732, adresa juridică și sediul: mun. Chișinău, str. 31 august 1989, nr.64 Contract de adeziune - în conformitate cu prevederile art. 1 din Legea Republicii Moldova privind la protecția consumatorilor, se consideră contract de adeziune un contract în care clauzele sunt formulate în prealabil de una dintre părţi, iar cealaltă parte doar poate să accepte încheierea contractului în condițiile impuse sau să renunțe la încheierea contractului;
Contract -  prezentul contract de vînzare- cumpărare cu amănuntul, împreună cu Condițiile generale, Codul de etică și Politica de protecție a datelor cu caracter personal, care constituie baza relațiilor dintre Cumpărător și Vînzător și stabilesc drepturile și obligațiile părților.
Înregistrare - introducerea informației privind Cumpărătorul în baza de date a Vînzătorului și atribuirea acestuia a unui număr de înregistrare, în scopul informării Cumpărătorului cu privire la produsele noi, promoțiile curente, reducerile oferite etc.
Factură - contul de plată/factura sau orice alt document în baza căruia produsele sunt predate către Cumpărător și în care se indică lista Produselor predate, data predării Produselor, prețul total al produselor achiziționate în lei, numărul Cumpărătorului, atribuit acestuia la momentul înregistrării în calitate de
Consultant - (Numărul de înregistrare) și alte rechizite necesare.
Orice termen care nu este definit în prezenta secțiune trebuie înțeles și interpretat de către părți în conformitate cu înțelesul stabilit în Condițiile generale, Codul de etică și Politica de protecția a datelor cu caracter personal.

2. Obiectul contractului.

2.1. În conformitate cu prevederile prezentului Contract, Vînzătorul se obligă să transmită Cumpărătorului
în baza comenzilor acestuia produsele Oriflame (în continuare ”
Produse”), destinate consumului
personal, de familie, de uz casnic sau altei utilizări analogice, în conformitate cu sortimentul produselor
existente, iar Cumpărătorul la rîndul său se obligă să accepte Produsele comandate și să le achite în
condițiile prezentului Contract.

3. Procedura de vînzare a Produselor. Valoarea Contractului și Procedura de achitare.

Obligațiile părților.
3.1. Ordinea de înregistrare, primire, achitare a comenzii, precum și refuzul sau restituirea acesteia este
stabilită în Condițiile generale.
3.2. Prețul Produselor este stabilit de Vînzător în lista de prețuri a Vînzătorului, care este valabilă pentru
catalogul în baza căruia este înregistrată comanda.
3.3. Vînzătorul are dreptul de a acorda Cumpărătorului o reducere la procurarea Produselor. Reducerea
prețului are loc în conformitate cu Reglementările interne cu privire la reduceri.
3.4.Achitarea Produselor producătorului se realizează de către Cumpărător în numerar sau prin
intermediul Băncilor sau terminalelor.
3.5. La deservirea Cumpărătorului, Vînzătorul percepe o taxă de transport, mărimea căreia se stabilește de
către Vînzător. Mărimea taxei de transport depinde de prețul total al comenzii, statutului cumpărătorului
și metodei de plasare a comenzii.
3.6. Vînzătorul poate informa Cumpărătorul privind sortimentul produselor comercializate prin distribuția
sau altă formă de răspîndire a broșurilor, pliantelor etc. Regularitatea și procedura de distribuție ale
acestora se determină la discreția Vînzătorului

4. Responsabilitatea părților.

4.1. Părțile poartă răspundere pentru neîndeplinirea obligațiilor asumate în virtutea prezentului Contract,
precum și pentru neîndeplinirea obligațiilor ce revin Părților. Cumpărătorul de asemenea este responsabil
pentru neîndeplinirea obligațiilor sale de Consultant, asumate în conformitate cu Codul de Etică. În cazul
neexecutării sau executări necorespunzătoare a obligațiilor ce decurg din prezentul Contract de către una
dintre Părți, Partea vinovată este obligată să compenseze daunele provocate Părții lezate ca urmare a
neexecutării sau executării necorespunzătoare și confirmate documentar în conformitate cu legislația
Republicii Moldova. Daunele indirecte și venitul ratat nu sunt susceptibile de compensare.

5. Alte condiții contractuale.

5.1. Prezentul Contract intră în vigoare pentru Cumpărător din momentul acceptării necondiționate de
către Cumpărător a prevederilor prezentului Contract. Acceptul prezentului Contract îl constituie
înregistrarea cumpărătorului pe web site, în urma atribuirii acestuia a unui număr de înregistrare. Orice
obiecții se acceptă de Vînzător cu condiția prezentării exemplarului facturii semnate de către Cumpărător.
Prezentul contract este încheiat pe o perioadă nedeterminată și poate fi reziliat de către oricare dintre părți
în mod unilateral.
5.2. Vînzătorul este în drept de a modifica condițiile prezentului Contract în mod unilateral. Contractul
modificat se aduce la cunoștința Cumpărătorului prin orice mijloace disponibile: prin poșta electronică,
SMS, prin plasarea informației corespunzătoare pe web siteul
Vînzătorului http://md.oriflame.com în rubrica pentru
Consultanți etc. O astfel de procedură de notificare se consideră corespunzătoare indiferent de faptul dacă
Cumpărătorul a făcut cunoștință cu informația. Noua redacție a Contractului intră în vigoare la data
publicării acesteia pe web site. În cazul în care Cumpărătorul nu este de acord cu condițiile din Contractul
modificat, acesta are dreptul la rezilierea imediată unilaterală a prezentului Contract, cu notificarea în
scris a Vînzătorului în privința acesteia.
5.3. În cazul în care Cumpărătorul nu a achiziționat nici un Produs în termen de un an de la data ultimei
achiziționări, prezentul Contract se consideră reziliat. Prevederea dată nu afectează dreptul
cumpărătorului de a se adresa ulterior către Vînzător pentru încheierea unui nou Contract.
5.4. Prin aderarea la prezentul Contract, Cumpărătorul își exprimă acordul pentru utilizarea de către
Vînzător și transmiterea de către Vînzător a datelor cu caracter personal ale Cumpărătorului pentru
prelucrarea acestora de către persoane terțe în condiții de confidențialitate, în conformitate cu legislația
Republicii Moldova. O astfel de utilizare și/sau transmitere pot fi realizate exclusiv în scopul executării
prezentului Contract, în modul și în condițiile stabilite în Politica de protecție a datelor cu caracter
personal.
Concomitent, realizarea de către Cumpărător a acțiunilor ce confirmă acceptarea de către acesta a
condițiilor prezentului Contract, în conformitate cu punctul 5.1 din prezentul Contract, de asemenea este
considerată de către Părți ca fiind exprimarea consimțămîntului în scris al Cumpărătorului pentru
utilizarea și transmiterea de către Vînzător a datelor cu caracter personal ale Cumpărătorului. La
transmiterea datelor cu caracter personal ale Cumpărătorului terților, în scopurile enumerate în prezentul
Punct, Vînzătorul garantează utilizarea de către terți a datelor cu caracter personal ale Cumpărătorului
exclusiv în scopurile stabilite în prezentul Contract și întru executarea acestuia, precum și întru asigurarea
protecției adecvate împotriva accesului neautorizat de către persoane terțe.
5.5. Prin aderarea la prezentul Contract și acceptul condițiilor acestuia, Cumpărătorul își exprimă acordul
pentru recepționarea informației din partea Vînzătorului, inclusiv cu caracter publicitar, prin orice metodă,
inclusiv prin rețelele de comunicații electronice, și anume prin telefon, fax, telefonie mobilă, precum și
prin intermediul rețelei Internet.
5.6. Prezentul Contract nu prevede procedura prejudiciară obligatorie (prin înaintarea pretențiilor) de
soluționare a litigiilor apărute între Părți. În cazul apariției unor divergențe, Părțile urmează să le
soluționeze după posibilitate prin negocieri. În cazul în care părțile nu reușesc să ajungă la o decizie
unanimă în termen de o lună de la data începerii negocierilor, litigiul urmează a fi examinat în instanța
corespunzătoare după competență teritorială.
5.7. Toate obligațiile asociate cu cheltuielile, riscurile, plata impozitelor și respectarea legislației
Republicii Moldova se execută de către Cumpărător în mod independent.
5.8. Toate celelalte relații dintre părți sunt reglementate de legislația RM. În cazul unor divergențe între
prezentul Contract și Condițiile Generale, Politica de protecție a datelor cu caracter personal și Codul de
Etică, prevalează dispozițiile prezentului Contract. Nulitatea anumitor prevederi din prezentul Contract, a
Condițiilor Generale, a Politicii de protecție a datelor cu caracter personal și a Codul de Etică, în virtutea
necorespunderii prevederilor legislației Republicii Moldova, nu implică nulitatea celorlalte prevederi ale
acestora.

6. Rechizitele vînzătorului.

ICS ORIFLAME INTERNATIONAL SRL
Chișinău, str. 31 august 1989, nr.64, MD 2012
Codul fiscal: 1002600014732
Codul TVA: 0205171

Descarcă:

CONTRACT de vînzare-cumpărare cu amănuntul (PDF)